Radićemo na promociji romske kulture i tradicije

Željko Đukić: ,,Brojnim aktivnostima, koje će se u narednih šest mjeseci realizovati uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, pokušaćemo da smanjimo diskriminaciju i stigmatizaciju prema ovim manjinskim grupama. Pokrećemo kampanju kako bi podigli svijest javnosti i informisali široku populaciju o pravima Roma i Egipćana, ali i edukovali pripadnike ovih nacionalnih manjina o načinima za unaprijeđenje njihove socio-ekonomske situacije, ali i o njihovoj kulturi i tradiciji. Kroz projekat ćemo direktno raditi sa pripadnicima Romske nacionalnosti koji su bez posla, koji su socijalno ugroženi, a posebno sa onima koji nemaju osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a samim tim ni mogućnost zaposlenja. Promovisaćemo obrazovanje i sticanje vještina kao način za unaprijeđenje socio-ekonomskog statusa u društvu, a pružićemo im i konkretne savjete kako bi stekli nove vještine, a samim tim i lakše došli do posla. Kroz organizaciju večeri romske muzikle, radićemo na promociji romske kulture i tradicije i običaja, a planiraju se i sportske aktivnosti.  Kako bi cijeli projekat imao uspjeha, blisko ćemo sarađivati sa instiitucijama lokalnih samouprava, razmjenjivati podatke, ali i praviti planove za dalje aktivnosti u ovoj oblasti i sačinićemo prijedloge mjera za dugoročno unapređenje položaja RE populacije na području Bijelo Polja i Berana. “