Svako ima pravo na standard  života!

Evropska socijalna povelja Savjeta Evrope 23 predstavlja instrument koji je komplementaran Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i kojim se unaprjeđuju i štite osnovna socijalna i ekonomska prava država potpisnica. Povelja i Dodatni protokol iz 1988. godine, jemče „pravo na zaštitu zdravlja, socijalnu sigurnost, socijalnu i medicinsku pomoć i pravo na doprinose iz službi socijalne pomoći”. Shodno Povelji, svako ima pravo na zaštitu od siromaštva i društvenog isključivanja, dok svako lice bez odgovarajućih sredstava za život ima pravo na socijalnu pomoć.

Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2008 – 2012,  je bila koncipirana kao sastavni dio platforme zaštite manjina i sveobuhvatna politika Vlade Crne Gore prema populaciji Roma i Egipćana. Osim oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite, Strategija je predviđala i niz konkretnih mjera i aktivnosti u pogledu regulisanja pravnog statusa, socijalne i dječje zaštite, očuvanja tradicije i identiteta, kulture i učešća RE populacije u političkom i javnom života. Iniciranju primjene predviđenih mjera je prethodilo uspostavljanje zvaničnog statističko-analitičkog dokumenta o broju, strukturi, uslovima života i položaju RE populacije u Crnoj Gori.

U procesu preuzimanja neophodnih aktivnosti na poboljšanju socijalnoekonomskog položaja građana, posebno lica koja imaju potrebu za uslugama i podrškom u oblasti socijalne i dječje zaštite, Vlada je usvojila i Strategiju razvoja socijalne i dječje zaštite 2008 – 2012, koja nije posebno tretirala položaj RE zajednice, s obzirom na to da je 2008.godine, usvojena posebna Strategija za poboljšanje položaja ovih lica. Ipak, kao jedan od osnovnih strateških pravaca identifikovana je potreba “razvojne politike socijalne i dječje zaštite povezane sa drugim sistemima, i djelatnostima u društvu, harmonizovane sa međunarodnim propisima i standardima, usmjerene na 30 prevenciju socijalnih problema”. Ovaj cilj je podrazumijevao usaglašavanje strateških dokumenata i operativnih planova za ugrožene slojeve stanovništva, ali i proaktivnost u pristupu socijalnoj i dječjoj zaštiti i prelazak iz pasivnog, centralizovanog i nedovoljno efikasnog sistema, u sistem koji je prevashodno usmjeren na prevenciju socijalnih rizika i učešće pojedinaca.

U cilju poboljšanja socijalnog statusa RE populacije, neke od aktivnosti koje mogu pomoći su:  promocija starih romskih zanata, kao izvora prihoda za dio RE zajednice, koja  može doprinijeti poboljšanju položaja njenih članova, ali i riziku od kreiranja segregiranog i vještačkog tržišta rada samo za Rome. Takođe, mora se raditi na iskorjenjivanju ekstremnog siromaštva i gladi, ostvarivanje univerzalnog osnovnog obrazovanja, ostvarivanje ravnopravnosti polova i osnaživanje položaja žena, smanjenje smrtnosti djece, poboljšanje zdravlja majki, borba protiv HIV/AIDS, malarije i drugih bolesti, obezbjeđivanje ekološke stabilnosti i uspostavljanje globalnog partnerstva za razvoj.