O Projektu

Projekat Unapređenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanje romskog identiteta i kulturne baštine ima za cilj da doprinese jačanje položaja Roma i Egipćana u društvu i veće uključivanje u društvene tokove, uz smanjenju diskrimincije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama. 

Kroz projekat se sprovodi intezivna Kampanjoa podizanja javne svijesti i informisanje šire populacije o pravima Roma I Egipćana, kao I edukacijom ovih nacionalnih manjina o načinima za unapređenje njihove socio-ekonomske situacije i njihovoj kulturi, tradiciji i vrijednostima slijedećim predloženim aktivnostima.

Kroz projekat direktno radimo sa pripadnicima romske nacionalnosti koji su bez posla, koji su socijalno ugrođeni, posebno onima koji nemaju  osnovno i srednješkolsko obrazovanje, a samim tim ni mogućnosti za zposlenje.  Promovišemo obrazovanje I sticanje vještina kao način za unaprđene socio-ekonomskog statusa u društvu I pružiti im konkretne savjete šta I kako učiniti da steknu nove veštne aa samim tim i lakše dođu do posla.

S obzirom da se mali broj pripadnika većinske populacije druži sa Romima, i poznaje njihovu kulturu, tradiciju i običaje, organizovano je Promovisanje kulturne tradicije RE kroz organizvanje muzičke večeri romske muzike.

Organizovano je Promovisanje socijalizacije RE kroz bavljenje sportom i sportskih aktivnostima, čime smo doprinijeti njihovim upoznavanjem sa sportom, upoznavanje sa vršnajcima i doprinijeli njihovom opštem kvalitetu života.

Blisko sarađujemo sa institucijama lokalih samouprava, razmjenjiujemo podatke, ali pravimo planove za dalje aktivnosti u ovoj oblasti.

Sve ove aktivnosti dovele su do vrlo bitnih i sveobuhvatnih rezultata i to:

•             Podignuta svijest kod romske i egipćanske populacije o njihovim pravima I načinima unapređenja njihovog statusa u društvu;

•             Podignuta svijest građana Crne Gore o problemima, diskriminaciji i stigmatizaciji RE populacije;

•             Unapređena svjest romske populacije o značaju obrazovanja, kao I o načinima za unapređenje njhovog socio-ekonomskog položaja;

•             Promovisan sport I kultura kao način uključivanja mladih pripadnika RE populacije u šire društvene tokove i kao način za smanjenje disktmincije i stigmatizacije

Projekat realizuje NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih I manjinskih prava.

www.mmne.me

nvommne@gmail.com

Bijelo Polje, ulica Slobode bb

069 113 114