OBRAZOVANJEM PROTIV SIROMAŠTVA I MARGINALIZACIJE!

Jedan od najbitnijih preduslova koji se treba ispuniti u cilju dobre integracije Roma jeste njihovo obrazovanje. Obrazovanje mladih Roma i Romkinja je među najvažnijim instrumentima za promjenu uslova u kojima danas živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. U opštinama Bijelo Polje i Berane, proces uključivanja romske i egipćanske djece u školama je tekao sporo ali se ipak sav trud isplatio. Većina djece je uključeno u osnovnu školu, tako u narednom periodu treba raditi na podizanju kvaliteta obrazovanja RE djece.

Ono što je važno istaći, jeste da je obrazovanje itekako značajno, jer to je osnovni uslov za poboljšanje socio-ekonomskog, kulturnog, statusa Roma. ,,Što se tiče postignuća učenika u našoj školi, o njima se redovno govori na sjednicama stručnih vijeća, aktiva, individualnim razgovorima sa kolegama koje imaju djecu romske populacije, jer dolazimo do nekih problematičnih situacija i moramo da ih rješavamo“, istakla je Milka Boričić, direktorica OŠ ,,Vuk Karadžić“.

U osnovnoj školi ,,Vuk Karadžić je upisano 43-je djece, ali problem na koji se nailazi jeste nedostatak saradnje sa porodicama, jer nemaju medijatorsku podršku. Često se dešava da nastavnici ne mogu doći do roditelja djece, jer ne postoje konakti da ih obavijeste o određenim problemima i situacijama. Tako da je u tom dijelu, najbolje rješenje medijatorska podrška, radi uspstavljanja bolje saradnje. 

Još jedan od problema jeste taj, što djeca dolaze iz dizfunkcionalnih porodica, dešava se da uopšte ne dolaze na nastavu, da kasne i na tome mora institucionalno da se djeluje. Dolaze djeca kojoj je predviđen upis u prvi razred, ali je to nemoguće uraditi jer njihovi podaci ne postoje u registru i evidenciji.  Ove godine imamo čak 16-oro takve djece. 

,,Što se tiče prilagođavanja oni su prihvaćeni jako dobro, jedino i dalje imamo jezičku barijeru kao problem. Takođe, tu su  sociološke i kulturološke razlike koje prave barijere u početnom periodu i iz toga razloga značajno je da se na vrijeme upisuju u predškolske ustanove“ , kazala je Boričić.

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.