ROMI SA SJEVERA: ZA ŠTA JE UTROŠENO 320 HILJADA EURA, KOJE JE OPREDJELJENO ZA ROME I EGIPĆANE

NVO,,Romi sjevera” i NVO,,Romski pokreta” sa sjevera Crne Gore, su danas organizovale konferenciju za medije da bi zatražili javno od novog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, da nam odgovore, zašta je utrošeno 320 hiljada eura, koja su Komisija za raspodjelu sredstava programima NVO raspodijelile Nevladinim organizacijama u 2021.godini.

Mi smo danas i pismeno od novog ministarstva zatražili da nam odgovore na ovo pitanje.

Ako bi ko znao da su ova sredstva utrošena na sjeveru i u Bijelom Polju, mi bi znali, a ono zašta smo mi kao Romi upoznati, su samo projektne aktivnosti koje su u Bijelom Polju do sada realizovale dvije NVO i to Multimedijal Montenegro i Gradjanska alijansa.

Zato ovim putem pozivamo novo Ministastvo ljudskih i manjinskih prava i Ministra gospodina Fatmir Gjeka, da naloži Komisiji za raspodjelu sredstava da obidju sve NVO koje su bile u obavezi da namjenski utroše sredstva na sjeveru i u Bijelom Polju i ustanove gdje su ta sredstva trošena i kako su se trošila,ili da li planiraju da ih utroše.

Možda svi misle da smi mi Romi nepismeni, pa ćemo kao do sada čutati i dopuštati da se ona sredstva koja su namjenjena za Rome i Egipćane troše za lične interese, a ne za ono zašta su kroz projekte namjenjene.

Napominjemo i Ministra i Komisiju za raspodjelu sredstava programima NVO i sve one koji su potpisali Ugovor o raspodjeli sredstava za finasiranje projekata programima nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i promovisovanje ljudskih i manjinskih prava, zaštite prava Roma I Egipćana u 2021.godini, da su u obavezi da sve projekte koji su odobreni isprate realizaciju i izvrše monitoring, mi to ne vidimo da se radi.

Na kraju napominjemo da je za dvadeset jednu nevladinu organizaciju u Crnoj Gori odobreno ukupno 320 hiljada eura, a da mi još ne znamo gdje je koja NVO utrošila ta sredstva.