Izazovi

S obzirom da u Bijelom Polju nijesu vršena istraživanja na temu nasilja u porodici među romskom populacijom, indikativni su podaci Centra za romske inicijative iz Nikšića koji je sproveo 2014. godine istraživanje na temu dječijih ugovorenih brakova i porodičnog nasilja . Istraživanje je vršeno u četiri opštine u Crnoj Gori: Nikšiću, Podgorici, Beranama i Ulcinju na reprezentativnom uzorku od 643. pripadnika romske i egipćanske populacije.Rezultati istraživanja o nasilju u porodici su potvrdili da se Romkinje i Egipćanke konstantno u okviru svoje etničke zajednice suočavaju sa nasiljem (oca, brata, supruga, svekra, pa čak i svekrve). Kao najčešće razloge nasilja u porodici ispitanice obuhvaćene istraživanjem su navele: tradiciju, njih 32,4%, alkohol 18,4%, narkotike 2,2%, siromaštvo 6,5%, nizak nivo obrazovanja 1,6%. Ovi rezultati govore u prilog činjenici da je žena u romskoj i egipćanskoj porodici oduvjek imala podređen položaj, da je bila izložena različitim oblicima nasilja. Romkinje i Egipćanke su primarnom socijalizacijom prihvatile matrice nasilničkog ponašanja prema njima kao potpuno prirodne, što se može zaključiti i iz njihovog odnosa prema nasilju. S druge strane, evidentna izolovanost od većinske populacije Romkinju i Egipćanku sprječava da izlaz iz nasilja potraži u institucijama sistema. Naime, 12,4% udatih ispitanica smatra da je nasilje prihvatljivo u svim okolnostima, čak njih 25,6% da je prihvatljivo, ali u određenim okolnostima, njih 9,5% ističe da je nasilje neprihvatljivo, ali ga ne treba sankcionisati, dok njih 51,6% nasilje smatra neprihvatljivim i ističe da ga treba sankcionisati. Porodično nasilje i nasilje nad ženama u romskoj populaciji u našoj lokalnoj zajednici nije prisutno u mjeri u kojem je u gradovima u kojima je rađeno istraživanje i mali je broj prijavljenog nasilja od strane romkinja nadležnim organima, ali ne znači da nije prisutno i u romskoj zajednici. JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Poljena osnovu Zakona o zaštiti od nasilja.

Položaj Romske zajednice u ovim gradovima je trenutno na zadovoljavajućem nivou, i u poslednjih 3-5 godina, primijećeni su veliki pomaci u realizaciji problema kod Roma. Svakako su diskriminacija i prosjačenje jedan od ključnih stavki, ali najveći akcenat se stavlja na obrazovanju Roma, na informisanju o njihovim pravima i pomoći u svim segmentima života. Jezička barijera jedna od glavnih stvari na kojima se u budućem periodu mora aktivno raditi, i da se pomogne Romima da razumiju svoja prava, jer zbog neznanja nijesu u mogućnosti da ih ostvare. Sve insititucije rade na pružanju pomoći i sprovođenju akcija, a sa druge strane predstavnici Romske populacije ističu zahvalnosti i korektan odnos bez diskriminacije i nepoštovanja. Akcenat je  na obrazovanju i promociji po pitanju zapošljavanja i afirmacija Romske populacije. Prema Zakonu i pravima koje Romi imaju u Crnoj Gori, a odnose se na diskriminaciju, besplatnu pravnu zaštitu, pravu na obrazovanje i vaspitanje, zakon o zdravstvenoj zaštiti i pomoći, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju  su neminovne stavke svih sastanaka i programa po pitanja Roma. Pa prema tome trenutna situacija Roma je takva, da se aktivno radi na realizaciji svega navedenog i trenutna situacija u  Romskoj zajednici je uznapredovala, ali to ne znači mnogo jer su problemi postali vidljivi i samim tim zahtijevaju veće angažovanje.

Od pomoći koje su realizovane u skorije vrijeme izdvaja se Lokalna samouprava Bijelog Polja, gdje je na osnovu memoranduma osim jednokratnih pomoći, odobren i vid stipendiranja, dok su u Opštoj Bolnici istakli, da će pratiti i snagu usmjeriti kako bi u narenom periodu bar dva pripadnika Romske populacije bila osposobljena za rad u zdravstvenom sektoru.

Institucije se trude da ispune sve zahtjeve, pa se često organizuju sastanci na kojima se govori o konrektnim problemima, a sve to je dovelo do toga, da se Romi ističu, angažuju, obrazuju, usavršavaju, zapošljavaju, učestvuju u razrješavanju brojnih kriminalnih djela, a stopa prosjačenja je uveliko smanjena

Ova zajednica jako specifična i treba mnogo snage i energije da bi se razumjele njihove potrebe i da bi im se pomoglo.